سفری به درون بدن انسان

  • پیچیدگی های بدن انسان چیست؟
  • تا چه حد با دستگاه های بدن خود آشنا هستید؟
  • ارتباط اندام های مختلف بدن با یکدیگر چگونه است؟

در بخش «بدن انسان» پارک علمی پروفسور بازیما، نمایش پیچیدگی های بدن انسان در قالب یک مولاژ بسیار بزرگ به صورت یک سفر علمی واقعی به داخل بدن فراهم گردیده است. این سفر از دهان آغاز شده و بازدید کنندگان ضمن گذر از درون اندام ها و دستگاه های مختلف بدن مانند دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، سیستم عصبی و سایر اجزاء بدن، به کمک توضیحات راهنمای پارک، با ساختار، شکل و عملکرد آنها از نزدیک آشنا می شوند. این سفر شگفت انگیز در نهایت با سفر به درون مغز خاتمه می یابد.


تصاویری از بخش «سفر به درون بدن انسان» در پارک علمی پروفسور بازیما

بازدید از پارک علمی پروفسور بازیما

هم اکنون برای بازدید و شرکت در پارک علمی پروفسور بازیما برنامه‌ریزی و اقدام کنید