• زمینِ ما و منظومه شمسی چگونه به وجود آمده اند؟
  • آتش‌فشان‌ها و سنگها چه رموزی از درون زمین را آشکار می نمایند؟
  • ظاهر زمین در گذشته چگونه بوده است؟
  • ویژگی های لایه های سازنده جو زمین چیست؟

برای آشنایی با پدیده های مختلف زمین شناسی که شامل نظریه جابجایی قاره ها (نظریه وگنر)، لایه های زمین، ساختارهای زمین شناسی از جمله دودکش جن، آتشفشان ها، حرکت ماگما، آب های زیر زمینی، لایه های رسوبی، بیابان زدایی و مواد تشکیل دهنده اطرافمان (سنگ ها و کانی ها) بخش "زمینِ ما" در قالب قسمتی از تونل خلقت در پارک علمی پروفسور بازیما طراحی گردیده است. از قسمت های بسیار جذاب این بخش وجود غاری است که در آن ضمن مطالعه پدیده های زمین شناسی مربوط به غار ها، امکان مشاهده انواع سنگ ها و کانی های مهم موجود در کشورمان فراهم گردیده است. همچنین شناخت عناصر موجود در طبیعت به صورتی عینی و واقعی در قالب جدول مندلیف به همراه معرفی دانشمندان شاخص مربوطه در مجموعه ای منظم ارائه گردیده است.


تصاویری از بخش «زمین ما» از مجموعه «تونل خلقت» در پارک علمی پروفسور بازیما

بازدید از پارک علمی پروفسور بازیما

هم اکنون برای بازدید و شرکت در پارک علمی پروفسور بازیما برنامه‌ریزی و اقدام کنید